Пожароизвестяване

Сервиз и техническо обслужване на противопожарни системи:

Джет Секюрити ЕООД извършва:

Сервизно техническо обслужване на пожароизвестителни системи и свързани към тех съоръжения, съгласно изискванията на: чл.22 на Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г. за „Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите“.
Сервизно техническо обслужване на пожарогасителни системи и свързаните към тях съоръжения, съгласно изискванията на: чл.22 на Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г. за „Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите“.
Сервизно техническо обслужване на осветлители за аварийно осветление, съгласно изискванията на: чл.26 на Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г. за „Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите“; EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление“; EN 60598-2-22 „Осветители.Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление.
Сервизно техническо обслужване на газанализаторни системи, съгласно изискванията на: Наредба № I – 209 / 22.11.2004 год. за „Правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация“; БДС EN 50073:2003 „Ръководство за избора, инсталирането, използването и поддържането на апаратура за откриване и измерване на горими газове или кислород“.
Извършване на цялостната дейност по осигуряване изправното техническо състояние на монтираните газодимоуплътнени врати, съгласно изискванията Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г. за „Правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите“; EN 14600:2006 „Врати и прозорци с характеристики за устойчивост на огън и/или контрол на дим. Изисквания и класификация“.